“การบริหารชีวิตด้วยอิสลาม” โดย อ.อับดุลลอฮฺ แดงโกเมน

บรรยายพิเศษ เรื่อง
“การบริหารชีวิตด้วยอิสลาม”
โดย อ.อับดุลลอฮฺ แดงโกเมน
ณ มัสยิดอิกอมะตุ้ลมุอฺมินีน