่ประกาศเปิดละหมาดวันศุกร์ พร้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด covid-19 ตามนโยบายภาครัฐ

ขอแจ้งให้ทราบทางมัสยิดฯ จะเปิดทำการละหมาดวันศุกร์(ญุมะอะฮ)และศาสนกิจประจำวัน

เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3/12/2564 เป็นต้นไป โดยจะมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐเข้ามาช่วยคัดกรองผู้ที่มาประกอบศาสนกิจ

ผู้ที่มาจะต้องเตรียมตัวดังต่อไปนี้
1.เตรียมหน้ากากอนามัย
2.ผ้าปูละหมาดประจำตัว
3.ประวัติการรับวัคซีนแสดงต่อเจ้าหน้าที่

ขอความร่วมมือคณะกรรมการช่วยประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคคลที่จะมาประกอบศาสนกิจได้รับทราบ