“จะไม่ให้เราเป็นบ่าวผู้สำนึกได้อย่างไร” โดย อ.อับดุลลอฮฺ แดงโกเมน

“จะไม่ให้เราเป็นบ่าวผู้สำนึกได้อย่างไร”
โดย อ.อับดุลลอฮฺ แดงโกเมน
12/3/2564