วิสัยทัศน์

วัตถุประสงค์หลักได้แก่การเผยแพร่อิสลามตามแนวทางแห่งกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ที่ถูกต้องตามแนวทางของสลัฟซอและห์

โดยกิจกรรมของศูนย์อิสลามศึกษามัสยิดดาริสสลามได้เป็นที่ยอมรับของพี่น้องมุสลิมอย่างมากมายทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด