เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมาของ “มัสยิดดาริสลามและศูนย์อิสลามศึกษามัสยิดดาริสสลาม (สวนหลวง)”

มัสยิดดาริสสลาม ตั้งอยู่เลขที่ 15 ซอยจินดาอนันต์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2534 เสร็จสมบูรณ์เมื่อเดือนพฤษภาคม 2535 เนื้อที่ของอาคารมัสยิดและบริเวณรวมทั้งสิ้น 177 ตารางวา โดย ฮัจยีเดะหมัด แดงโกเมน เป็นผู้อุทิศให้ งบประมาณในการก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 5 ล้านบาทเศษ

โครงการและกิจการต่างๆของมัสยิดดาริสสลาม

คณะกรรมการมัสยิดดาริสลามส่วนใหญ่มาจากคณะบุคคลที่ร่วมกันก่อตั้งโรงเรียนดาริสสลามเมื่อ 41 ปีมาแล้ว ต่อมาคณะกรรมการได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรและการใช้ประโยชน์จากอาคารมัสยิดซึ่งเราได้สร้างไว้เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น ชั้นบนใช้เป็นมัสยิดส่วนชั้นล่างประกอบด้วยห้องน้ำ ห้องรับรองในห้องประชุม รวมถึงห้องอเนกประสงค์ซึ่งเปิดให้พี่น้องประชาชนทั่วไปได้มาทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การอบรมศาสนาสำหรับผู้สนใจทุกวันเสาร์ การจัดสัมมนาทางวิชาการ การจัดพิธีนิกาห์ (แต่งงาน) การจัดเลี้ยงสังสรรค์และจัดงานต่างๆโดยมีโดยมีวัตถุประสงค์หลักได้แก่การเผยแพร่อิสลามตามแนวทางแห่งกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ที่ถูกต้องตามแนวทางของสลัฟซอและห์  โดยกิจกรรมของศูนย์อิสลามศึกษามัสยิดดาริสสลามได้เป็นที่ยอมรับของพี่น้องมุสลิมอย่างมากมายทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และตามต่างจังหวัด

โครงการต่างๆที่ทางมัสยิดดาริสลามและศูนย์อิสลามศึกษามัสยิดดาริสสลามได้จัดทำอย่างต่อเนื่องมีดังนี้

  1. เปิดอบรมวิชาการศาสนาอิสลามให้แก่พี่น้องมุสลิมทั่วไปทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึง 13.00 น. โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
  2. จัดสัมมนาทางวิชาการปีละประมาณ 3 – 4 ครั้ง
  3. จัดพิมพ์เอกสารทางวิชาการออกเผยแพร่แก่พี่น้องมุสลิมและผู้สนใจทั่วไป
  4. สอนอัลกุรอาน ศาสนา และสอนภาษาอาหรับให้แก่เยาวชนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.30 น.- 17.30 น.
  5. เปิดอบรมศาสนาภาคฤดูร้อนตลอดเดือนเมษายนของทุกปี
  6. จัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่หลักการที่ถูกต้องของศาสนาอิสลามให้พี่น้องมุสลิมที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่างจังหวัดและที่อยู่ต่างประเทศได้ศึกษาหาความรู้ได้โดยสะดวกและง่ายขึ้น
  7. จัดทำกุรบานแจกจ่ายให้กับพี่น้องมุสลิมเป็นประจำทุกปี
  8. จัดเลี้ยงละศีลอดร่วมกับพี่น้องมุสลิมในเดือนรอมฎอนทุกปี

โครงการที่กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินงาน โครงการเผยแพร่อิสลามให้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจในศาสนาอิสลาม