“อะมั้ลดี ริสกีฮาล้าล” ณ มัสยิดซิรอตุ้ลญันนะห์ | วันศุกร์ 4 กุมภาพันธ์ 2565

“อะมั้ลดี ริสกีฮาล้าล” ณ มัสยิดซิรอตุ้ลญันนะห์ | วันศุกร์ 4 กุมภาพันธ์ 2565

โดย
อ.อิสฮาก พงษ์มณี
อ.คอลิด ปานตระกูล
อ.อัฟฎอลุดดีน บินกอเซ็ม
อ.อิบรอฮีม ปุยเจริญ

ดำเนินการเสวนา โดย
อ.ดาวูด รอมาน